Onze producten zijn
natuurlijk
Alle producten voldoen aan
strenge kwaliteitseisen
Wij verstrekken zorgvuldig
samengestelde informatie
U kunt bij ons terecht voor
gebruiksinformatie

Privacyverklaring van Green Pearl

Leeftijdscontrole

Om deze website te bezoeken dient u 18 jaar of ouder te zijn

Verlaten

Persoonsgegevens die wij verwerken
Green Pearl verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@greenpearl.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Waarom we gegevens nodig hebben
Green Pearl verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Green Pearl analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Green Pearl volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
- Green Pearl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we gegevens bewaren
Green Pearl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen met anderen
Green Pearl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek
Green Pearl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Green Pearl gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://www.greenpearl.nl/cookiebeleid


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@greenpearl.nl. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Green Pearl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:

Website: https://www.greenpearl.nl/
Bedrijfsadres: Green Pearl B.V.
Schoener 45
1771 EB Wieringerwerf (NL)


Beveiliging
Green Pearl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@greenpearl.nl

AVG
Met de komst van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) heb je meer rechten waar wij als Green Pearl aan zullen voldoen indien noodzakelijk. Daarnaast informeren wij hieronder over wat voor data er opgeslagen wordt, wat voor actie wij zullen ondernemen indien één van onderstaande punten aan de orde is en wat wij zullen communiceren indien er sprake is van een datalek.


Recht op inzage
Het recht van toegang (artikel 15) is een recht van de betrokkene. Dit geeft burgers het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens en informatie over de manier waarop deze persoonsgegevens worden verwerkt. Een voor de verwerking verantwoordelijke moet op verzoek een overzicht verstrekken van de categorieën gegevens die worden verwerkt (artikel 15, lid 1, onder b)) en een kopie van de feitelijke gegevens (artikel 15, lid 3). Daarnaast moet de verantwoordelijke voor de verwerking de betrokkene informeren over de details van de verwerking, zoals wat het doel van de verwerking is (artikel 15, lid 1, onder a)), met wie de gegevens worden gedeeld (artikel 15, lid 1, onder c)) en hoe de gegevens zijn verkregen (artikel 15, lid 1, onder g)).

Green Pearl zal jouw verzoek opvolgen en de gegevens die bij de kop “Persoonsgegevens die wij verwerken” genoemd worden aan u leveren.


Recht op correctie en verwijdering

Het recht om te worden vergeten werd vervangen door een beperkter recht op schrapping in de versie van de AVG die het Europees Parlement in maart 2014 heeft aangenomen. Artikel 17 bepaalt dat de betrokkene het recht heeft om op een van een aantal gronden te verzoeken om verwijdering van hem betreffende persoonsgegevens, waaronder niet-naleving van artikel 6.1 (wettigheid) die een geval omvat waarin de legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Green Pearl zal jouw verzoek opvolgen en de gegevens die bij de kop “Persoonsgegevens die wij verwerken” genoemd worden verwijderen uit ons systeem.


Recht op dataportabiliteit

Een betrokkene moet door hem verstrekte persoonsgegevens van het ene elektronische verwerkingssysteem naar het andere kunnen overdragen, zonder door de verantwoordelijke voor de verwerking te worden verhinderd. Geanonimiseerde gegevens en gegevens die niet op de betrokkene zelf zien vallen buiten dit zogenaamde recht op dataportabiliteit. Gepseudonimiseerde gegevens en gegevens van derden die duidelijk aan de betrokkene gekoppeld kunnen worden (bijvoorbeeld doordat de betrokkene aanvullende gegevens verschaft, vgl. artikel 11, tweede lid) komen wel in aanmerking. Zowel gegevens die door de betrokkene "verstrekt" zijn, als "waargenomen" gegevens – bijvoorbeeld over zijn gedrag – vallen binnen de omvang van dit recht. Dit geldt niet voor afgeleide gegevens, zoals een op basis van het bezoekersgedrag opgebouwd interesseprofiel.

De gegevens moeten door de verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt in een gestructureerde en algemeen gebruikte elektronische open standaard. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is vastgelegd in artikel 20 van de AVG. Juridische deskundigen zien in de definitieve versie van deze maatregel een "nieuw recht" dat "verder reikt dan de portabiliteit van gegevens tussen twee voor de verwerking verantwoordelijken, zoals bepaald in [artikel 20]".

Green Pearl zal jouw verzoek opvolgen en de gegevens die bij de kop “Persoonsgegevens die wij verwerken” aanleveren voor gebruik elders op het internet.


Back-ups

Naast de informatie die opgeslagen wordt in onze webshop worden er ook back-ups van de webshop gemaakt. Deze data is ondergebracht op een server van Byte B.V. In het geval dat je gebruikt wilt maken van jouw rechten zullen back-ups met jouw informatie verwijderd worden en zullen nieuwe back-ups aangepast worden zodat deze jouw informatie niet zullen bevatten.


Datalek

In het geval van een datalek zullen wij samen met onze server leverancier Byte B.V. alle benodigde maatregelen treffen om dit datalek te verhelpen. In het geval dat er negatieve effecten voor jou of jouw gegevens zijn zullen wij dit binnen 72 uur communiceren via de contactgegevens die bij ons bekend zijn.


Technische uitleg opgeslagen data

Green Pearl is gemaakt met het Magento 2 platform. Data die wordt opgeslagen van onze klanten wordt op verschillende locaties in onze database opgeslagen. Via het onderstaande adres is te zien in welke databasevelden deze data wordt opgeslagen. In het geval dat je gebruikt wilt maken van jouw rechten zullen wij deze informatie aanleveren of verwijderen.

https://devdocs.magento.com/guides/v2.2/architecture/gdpr/magento-2x.html


Mist er iets?

In het geval dat je ervan overtuigd bent dat er informatie in onze privacy voorwaarden ontbreekt dan horen wij dat graag en zullen wij indien noodzakelijk actie ondernemen om deze informatie aan te vullen. Voor het doorgeven hiervan kan er contact opgenomen worden via info@greenpearl.nl.


Copyright © 2018 Green Pearl B.V.